നിങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ റായിയെ കാണണോ ?

എല്ലായിടത്തും വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ ഈ ബ്യൂട്ടിടിപ്സിന് ആവശ്യമുള്ളു.വീട്ടിൽ എന്നുമുണ്ടാകാറുള്ള പച്ച വെള്ളം,ഐസ് ക്യൂബ്, പശുവിൻ പാൽ ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത്. ബ്യൂട്ടിടിപ്സിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിജിൽ നിന്നും ഐസ് കട്ടകൾ എടുത്ത് പച്ച …

അമിത അഹങ്കാരമുള്ളവരുടെ പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒരാളുടെ മുഖഭാവം നോക്കി ഒരിക്കലും അഹങ്കാരി ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.മുഖഭാവം എന്നത് ഒരാളുടെ മനസികാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാണ്.അഹങ്കാരമുള്ളവരുടെ പത്തുലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കാം.ഒന്നാമതായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും.നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല ,നീ ചെയ്യുന്നത് ശെരിയല്ല എന്തെങ്കിലും …

മുടികൊഴിച്ചില്‍ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത് സങ്കടകരമാണ്.മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ ന്യൂതന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു മാറ്റാവുന്നതാണ്. കഷണ്ടി, മുടി വട്ടത്തിൽ പൊഴിയുക ,ദിവസം മുടി നൂറിൽ കുറയാതെ  പൊഴിയുന്ന അവസ്ഥ ,അത്പോലെ ബാക്റ്റീരിയ ഇൻഫെക്‌ഷൻസ് …