അലമാരയിൽ ഇത് വെച്ചാൽ ധനം ഒഴുകി എത്തും,വീട് പിന്നെ കൊട്ടാരം

സാമ്പത്തികസ്ഥിരത ഉണ്ടാകുക,ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലതിരിക്കുക,അത് വഴി സന്തോഷവും ജീവിത വിജയവും നേടാൻ ഇഷ്ടമിലാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല.ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണ് ആഗ്രഹം എങ്കിലും ഇതിനു വിപരീതം ആകും ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഈ …