ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ?ഇതാണ് ആ സ്ഥലം

ധാരാവി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്.ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധയുടെ പേരിൽ ധാരാവി വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇഡാ പിടിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധാരാവി കാണണം എന്നുള്ളവർ നിരവധിയാണ്.അതിനായി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ സഞ്ചാരം പരിപാടിയിലൂടെ ധാരാവിയുടെ …