ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന അസുഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും രോഗലക്ഷങ്ങളും

കരളിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കരൾ കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ.കരൾ വീങ്ങുകയും കോശം ദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന അസുഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും രോഗലക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്.നിലവിലുള്ള ജീവിത …