കൊറോണ കാലത്തു വീട്ടിലിരുന്നു സമ്പാദിക്കാനായി ഒരു ഉഗ്രൻ വഴി

കൊറോണ ഒരു രോഗം എന്നതിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കൂടി മോശമായി ബാധിയ്ക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്.വ്യക്തികളെന്നല്ല ,പ്രസ്ഥാനങ്ങളെന്നല്ല,എല്ലാവരെയുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്.എന്നാൽ …