ലക്ഷണമില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികൾ രോഗം മാറാനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. വിശദമാക്കുന്നു

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലക്ഷങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ക്വാറന്റൈൻ പോകൽ നിർബന്ധം ആണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ 21 മുതൽ 28 …