ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌താൽ അമിത രക്സ്തസമ്മർദം ജീവിതത്തിൽ വരില്ല

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമുളളവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖം ആയി കണക്കായിരുന്ന ഒന്നാണ് അമിത രക്തസമ്മര്ദം.എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 25 വയസ് മുതലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ അമിത രക്തസമ്മര്ദം മൂലം ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു.അത്തരത്തിൽ …