നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടോ?? ഈ കോഡ് ഡയൽ ചെയ്തു നോക്കു

മറ്റൊരാളുടെ കോളുകൾ എങ്ങനെ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതു എന്ന് മനസിലാക്കാം.മാത്രമല്ല ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എത്രയൊക്കെ സമയം സംസാരിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ എങ്ങനെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർ നിരവധി ആണ്.ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ …