സങ്കൽപിപ്പിക്കാനാകാത്ത ലാഭത്തിൽ ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യാം

വളരെ അധികം ആവശ്യം ഉളള ഒരു പച്ചക്കറി ആണ് ഉള്ളി.എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉള്ളികളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തു കൃഷി ചെയ്തവയായിരിക്കും.എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ആണ് …