മസ്‌തിഷ്‌ക്ക മരണം സംഭവിച്ച കിം ജോങ് ഉൻ ഭരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ നരകം അഥവാ ഉത്തരകൊറിയ

ഇന്ന് അഥവാ 21/04/2020 ഇത് ഏവരും ആക്ഷായോടെ കേട്ട ഒരു വാർത്ത ആണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോ ഉൻ ന്റെ ആരോഗ്യ നില അതീവ ഗുരുതരം ആണ് എന്നും,മസ്തിഷ്ക്കമരണം സംഭവിച്ചു എന്നും …