കാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടു ആഴ്ച മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്റ്ററെ കാണിച്ചിരിക്കണം. …