ഹൃദയാഘാതം വരാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ അധികം കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്.അതിനാൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായി ഇവ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതും,വരാൻ ഉള്ള സഹസാഹര്യവും,വരാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ,വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ചികിൽസ മാര്ഗങ്ങൾ,ചികിത്സക്ക് ശേഷം ഉള്ള ജീവിതം …