സാരി കൊണ്ട് സിമ്പിളായി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം

രണ്ടു മരത്തിലായി സാരി കെട്ടുക.സാധാരണ കിടക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് പോലെ സാരി കെട്ടുക.അതില്‍ ഒരാള്‍ കിടന്നാല്‍ ചെറുവള്ളം പോലെ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.ശേഷം കാര്‍ബോര്‍ട് പോലുള്ള അല്പം വെയിറ്റ് ഉള്ള വസ്തു എടുത്തു വള്ളത്തിന്റെ ഷേപ്പ് …