25 ദിവസത്തിൽ വെണ്ട കായ്ക്കും,6 മാസം വിളെവടുക്കാം

നിർവധി ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ആണ് വേണ്ട.വെണ്ടക്ക ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന എല്ലാവര്ക്കും 25 ദിവസം കൊണ്ട് പൂത്തു കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ അഞ്ചു മാസത്തോളം കായ്‌ഫലം തരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ ആണ് …