സൈക്കിൾ ബാലൻസ് വേണ്ട ടു വീലർ നിസാരമായി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാം

ടു വീലർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ നിരവധി ആണ്.പക്ഷെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ അവരെ പിന്നോട്ടടിക്കാറുണ്ട്.അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല,അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി.എന്നാൽ ഈ …