220 രൂപയ്ക്കു കിടിലൻ എ സി

ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വഴികളും പരീക്ഷിച്ചു പരാജയപെട്ടവർ കുറവല്ല.എന്ത് ചെയ്‌തിട്ടും ചൂട് കുറയുന്നില്ല എന്ന പരാതി തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി.എ സി വാങ്ങാൻ ആണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം മോശം എന്ന വിഷമമുള്ളവർ വേറെയും.അങ്ങനെയുള്ള …