ശരീരത്തിൽ കാൽസിയം കുറഞ്ഞാൽ

ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉള്ള ഒരു മൂലകം ആണ് കാൽസ്യം.എന്നാൽ കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നും,ഇത് മൂലം ഉള്ള ബിദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ …