ഇത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഗ്യാസിനോട് ബൈ ബൈ

ഗ്യാസ് മൂലം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർ നിരവധി ആണ്.കൂടാതെ ഗ്യാസിനോട് അനുബന്ധമായി തലവേദനയും ചിലർക്ക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.ഇത്തരം പ്രശനങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഉഗ്രൻ ഒരു പരിഹാരത്തെ പറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.കസിനെ …

ഇത് വെള്ളംകുടിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയം …അങ്ങനെയും ഒരു സമയമോ???

ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജലം എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല.നിർജലീകരണം പോലുള്ള പ്രശ്ങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വെള്ളം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെ ആണ്.വെള്ളം കുടി കുറയുന്നതു മൂലം നിരവധി …