ഓടുന്ന വാഹനത്തിനു പുറകെ പട്ടികൾ കുരച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം

80 ശതമാനം ആളുകളും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള കുറച്ചു ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആണ്.നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രം കളിക്കുക.5 സെക്കന്റ് മാത്രമേ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ.അഞ്ചു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തരം …