ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത്

നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും ആഹാര പ്രേമികളാണ്.പണത്തിന്റെ രുചി മാത്രമാകും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.എന്നാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശനമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കില്ല.ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ രുചിയുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് ആയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ …