പൈൽസ് മൂലം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

പൈൽസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർ നിരവധി ആണ്.ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ പൈൽസ് രോഗാവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവവർ ആണ് എന്ന പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.എന്നാൽ പുറത്ത് പറയാൻ ഉള്ള മടി കൊണ്ട് ഇത് മറച്ച് …