പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുക

മഴക്കാലം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ പാമ്പിന്റെ ശല്യം വളരെ കൂടുതൽ ആണ്.അതിനാൽ തന്നെ പാമ്പു കടി ഏൽക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത തള്ളി കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല.അതിനാൽ പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ …