അമിത വണ്ണം കുറക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

അമിത വണ്ണം ഏതു വിധേനയും കുറക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനവും.അതിനായി ഭക്ഷണ ക്രമീരണം,മരുന്ന് കഴിക്കൽ,വ്യായാമം തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ തടി കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവർ ചെയ്യാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരം കുറയാറുണ്ട് …