ഇങ്ങനെ പയർ കൃഷി ചെയ്‌താൽ വര്ഷം മുഴുവൻ ഇരട്ടി വിളവ്

ഒടിയൻ പയർ നീളൻ പയർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പയർ,ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യപെടുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ആണ്,.എന്നാൽ പല പ്രശ്ങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് നേരിടുന്നത് മൂലം ചെടി കൃത്യമായി വളരാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വാസ്തവം …